Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou TWIN Autosúčiastky, s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

TWIN Autosúčiastky, s.r.o., IČO 36547697, so sídlom Zámocká 3 , 811 01 Bratislava, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., vložka číslo 79413/B, zaoberajúca sa predajom predovšetkým autosúčiastok a autopríslušenstva, ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001, fax č.: 037/ 7720 024

e-mail: nr@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

 •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) 
 •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.twincar.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Obchod na adrese Novozámocká 47, 94201 Šurany:
Pondelok-Piatok: 8:00 – 16.30

Sobota: 8:00 – 12.00

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.twincar.sk 24h denne, 7 dní v týždni

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 •  Prostredníctvom elektronického obchodu na www.twincar.sk(ďalej len "e-shop")
 •  Elektronickou poštou na adrese twincar@twincar.sk
 •  Osobne
 •  Faxom na čísle +421 35 6911984
 •  Telefonicky na čísle +421 35 6911900

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.   

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť  o tomu odpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a)       produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b)       zmenila sa cena dodávateľa produktu

c)       vystavená cena produktu bola chybná

VII. Platobné podmienky

Za objednaný tovar môže spotrebiteľ zaplatiť:

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
c) prevodným príkazom (pri objednávke na faktúru)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne preukázať. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky spotrebiteľa za dohodnutú cenu. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Tovar je spotrebiteľovi dodaný prostredníctvom:

 • Slovenskej pošty na území SR (podľa aktuálneko cenníka pošty), kde tovar bude doručený do max. 5-7 dní od potvrdenia, že zásielka je pripravená k odoslaniu.
 • Pravidelným rozvozom prostredníctvom firemných áut. Pokiaľ cena objednávky neprekročí hranicu 90 Eur, bude k cene objednávky pripočítaný manipulačný poplatok 4,90 Eur.

Termín dodania začína plynúť nasledujúci deň od objednania a pri objednávke prijatej cez víkend je ako prvý deň plynutia objednávky rátaný prvý pracovný deň. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude spotrebiteľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať Zápis o poškodení zásielky na adresu twincar@twincar.sk.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V prípade, že sa Vám tovar od nás poškodil alebo znefunkčnil, čo najskôr nám pošlite mail s údajmi o reklamácii - číslo Vašej objednávky, a popis chýb, kvôli ktorým tovar reklamujete. Po obdržaní Vašej reklamačnej správy Vám bude e-mailom potvrdené jej prijatie prevádzkovateľom a zároveň budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru.

Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom spotrebiteľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude spotrebiteľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Do lehoty 3 dní sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

1. Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.
2. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré spotrebiteľ s tovarom obdržal (pokladničný blok, záručný list).
3. Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby veci sa rozlišujú podľa toho o aké chyby ide.

Ak ide o chybu odstrániteľnú, má spotrebiteľ právo:

- na odstránenie chyby bezplatne, včas a riadne
- na výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
- prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby má spotrebiteľ právo:

- na výmenu veci
- na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí)

Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

- o opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne
- o väčší počet chýb pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

Ak ide o neodstrániteľné chyby, pri ktorých možno vec užívať, alebo ak má vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec chybu, za ktorú prevádzkovateľ zodpovedá, ma spotrebiteľ právo:

- na primeranú zľavu z ceny veci

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na:

- vzhľadové a funkčné zmeny majúce pôvod v opotrebení z používania
- chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo mechanickým poškodením

X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Názov subjektu:Slovenská obchodná inšpekcia
Sídlo subjektu:Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
IČO:17 33 19 27
Dátum zápisu do zoznamu:01. 02. 2016
Adresa na doručovanie:
Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk
adr@soi.sk
Telefonické číslo:+421 2 582 72 123
Fax:+421 2 534 14 996

Spotrebitelia sa ešte predtým, než pristúpia k tomuto kroku, musia obrátiť na e-shop so žiadosťou o nápravu. Návrh môžu podať až po doručení odmietavej odpovede, alebo ak do 30 dní odpoveď nebude zaslaná vôbec. Podať ho treba najneskôr do jedného roka. Pre všetky spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20 eur.

Po podaní návrhu na príslušnom mieste, subjekty oprávnené riešiť spor alternatívnou cestou oznámia e-shopu začiatok a doručia všetky potrebné doklady spolu s výzvou, aby sa vyjadril v lehote minimálne 15 dní. E-shop je povinný poskytnúť súčinnosť. Celé riešenie sporu by malo byť ukončené do 90 dní od začatia, v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane. Výsledkom môže byť dohoda, ktorú vypracuje subjekt oprávnený na riešenie a tá je potom pre obe strany záväzná.

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.8. 2011. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť Twincar s.r.o. schválil Ing. Dušan Demín, konateľ spoločnosti.

 

Rozšírené hľadanie
Aktualizácia
Posledná aktualizácia:
23 May 2024 17:18:39
 Aktualizované
0 produktov